Strona główna / Co zrobiliśmy / Aktualności / Jakie informacje trzeba publikować w BIP?

Jakie informacje trzeba publikować w BIP?

25 LUT 2019
 

Wszystkie podmioty zobowiązane do prowadzenia strony BIP są zobligowane do publikacji każdej „informacji publicznej”.

Co to jest ta informacja publiczna (BIP)?

Najkrócej mówiąc jest nią każda informacja o sprawach publicznych nie objęta klauzulą „tajne”, „poufne” lub też nie ograniczona w zakresie swojej publikacji innymi przepisami prawa. Jednak nawet takie dokumenty wyłączone z publikacji trzeba literalnie wskazać, że to właśnie one nie podlegają upublicznieniu w stronie BIP, a dostęp do nich jest ograniczony.

Trzeba zwrócić uwagę, że informację publiczną stanowią w szczególności informacje o podstawowym zakresie działania urzędu lub instytucji. Są one w większości przypadków publikowane na stronach BIP w miarę rzetelnie i przejrzyście.

Do takich informacji na BIP możemy zaliczyć:

 • forma prawna, organizacja, struktura własnościowa,
 • przedmiot działalności, kompetencje,
 • organy i osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje,
 • zasady funkcjonowania i podstaw prawnych.

Kolejną kategorią są publikowane na stronie BIP informacje z działalności. Tutaj już trafiają się niedociągnięcia w zakresie treściowym, rzetelności i terminowości.

W zakresie tych informacji na BIP są między innymi:

 • informacja o zakresie realizacji zadań publicznych oraz sposobie ich realizacji a przede wszystkim skutkach realizacji tych zadań,
 • majątek jednostki lub instytucji,
 • informacje o długu publicznym,
 • sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej,
 • rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby udostępniania ich danych,
 • treść dokumentów urzędowych, w szczególności aktów administracyjnych i rozstrzygnięć,

Do trzeciej kategorii informacji publikowanych na stronie BIP możemy zaliczyć, te z którymi Urzędy i Instytucje mają bardzo duży problem. Problem ten bierze się najczęściej z niechęci ujawniania pewnych danych lub też z braków kadrowych, doświadczenia redaktora BIP, czy też odpowiedniej wiedzy o tym, że informacje takie powinny być publicznie dostępne.

Do grupy tej najczęściej zaliczymy informacje o sposobie załatwiania spraw i ich stanie. Tworząc nowe strony BIP dla Urzędów zwróciliśmy uwagę, że ten element sprawia najwięcej kłopotów.
Oczywiście możemy poszczycić się też tak chwalebnymi przykładami jak Strona BIP Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, czy też Strona BIP Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie każda sprawa ma kartę usługi i przyporządkowane do niej dokumenty, wraz z aktualnymi wzorami. Najczęściej problem tkwi u podstaw, czyli w braku spisanych procedur lub nieregularnym uzupełnianiu w nich podstaw prawnych i bieżącym aktualizowaniu.

Problematyczne w BIPach są też informacje dotyczące:

 • budżet urzędu i sposoby jego realizacji,
 • przebieg i wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
 • nabór na stanowiska urzędnicze i jego procedury.

Ta problematyczność bierze się często z niedoświadczenia urzędu i niewiedzy w jaki sposób to zrobić aby spełnić wymagania, a jednocześnie aby do zadań publikowania informacji publicznej nie było trzeba oddelegowywać kolejnych pracowników. Rozsądnym wydaje się tutaj skorzystanie z doświadczenia IntraCOM.pl w tworzeniu nowych stron BIP.

Omówiliśmy najbardziej podstawowy zakres informacji, które trzeba publikować na BIP i kilka naszych spostrzeżeń w zakresie tego jak podmioty się z tego wywiązują. Pozostało jeszcze jedno kluczowe pytanie.

Czy w stronie BIP trzeba publikować informacje o przetargach, umowach i zamówieniach publicznych?

W ustawie o dostępie do informacji publicznej znajduje się odpowiedź na nasze pytanie. Odpowiedź jest w art. 7 ust. 1 pkt 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy informacja o przetargu jest informacją publiczną? Myślę, że sami odpowiecie sobie na to pytanie.

Dodatkowo w art. 8. Przepis art. 8 ust. 3 ustawa określa obowiązkowy zakres informacji udostępniany w BIP. Wśród obligatoryjnych informacji udostępnianych na stronie BIP, brak jest wpisów dotyczących o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty jak również o zawarciu umowy. Znów się jednak odwołamy do tego, czy stanowi to informację publiczną?

Trzeba tu pamiętać, że oprócz informacji obligatoryjnych treść tego przepisu wskazuje na możliwość publikacji w stronie BIP innych informacji jeżeli nie naruszają one ograniczeń wynikających z umowy poufności lub też wprost wynikających z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (tajemnica przedsiębiorcy, prywatność osoby fizycznej, ochrona tajemnic ustawowo chronionych).

Jeżeli macie Państwo jakieś dodatkowe pytania odnośnie nowej strony BIP dla Urzędu, to zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Tworząc nową stronę BIP zwracamy szczególną uwagę na prawidłowy dobór treści na BIP.