Strona główna / IntraCOM.pl / RODO / Informacja dla osób będących przedstawicielami i pracownikami partnerów nabywców produktów i usług

Informacja dla osób będących przedstawicielami i pracownikami partnerów nabywców produktów i usług

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby będące przedstawicielami lub pracownikami partnerów podmiotów kupujących od spółki IntraCOM.pl Spółka Cywilna  produkty lub usługi

IntraCOM.pl Spółka Cywilna  informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

  • współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Grzegorz Lemantowicz i Artur Molski, przedsiębiorcy prowadzący działalność jako „IntraCOM.pl Spółka Cywilna Grzegorz Lemantowicz, Artur Molski” z siedzibą 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A,
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - interesem tym jest wykonanie umowy kupna i sprzedaży produktów i usług zawartej z klientem, którego partnerem jest podmiot ujawniający dane,
  • cel przetwarzania to wykonanie umowy kupna i sprzedaży produktów i usług zawartej z klientem, którego partnerem jest podmiot ujawniający dane,
  • źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą albo partner nabywcy towarów oraz usług, który podaje te dane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy kupna – sprzedaży z klientem,
  • jeśli źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych nie jest osoba, której dane dotyczą to kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, nr telefonu,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, świadczącym usługi outsourcingowe,
  • usunięcie danych nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później - zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej dotyczącej transakcji z nabywcą, w której bierze udział partner, określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z transakcji z nabywcą, w której bierze udział partner, określonego w przepisach. W każdym przypadku nie dłużej niż do czasu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu osoby.; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.