Strona główna / IntraCOM.pl / RODO / Informacja dla osób skierowanych na szkolenia

Informacja dla osób skierowanych na szkolenia

Informacja dla osób skierowanych przez zakład pracy / instytucję na szkolenia do firmy IntraCOM.pl S.C.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja:
Osoby skierowane przez zakład pracy / instytucję na szkolenia do firmy IntraCOM.pl S.C.

IntraCOM.pl Spółka Cywilna informuje: zgodnie z art. 13 ust.1 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

  • współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Grzegorz Lemantowicz i Artur Molski, przedsiębiorcy prowadzący działalność jako „IntraCOM.pl Spółka Cywilna Grzegorz Lemantowicz, Artur Molski” z siedzibą 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A,
  • źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest zakład pracy, przy czym ich przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest wykonanie umowy o szkolenie osoby zawartej przez współadministratorów z zakładem pracy
  • celem przetwarzania jest wykonanie umowy o szkolenie osób zawartej przez współadministratorów z zakładem pracy lub instytucją,
  • kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, nazwa i adres pracodawcy, 
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane,
  • dane będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednak nie dłużej, niż o jeden rok dłużej ponad okres wymagany przez przepisy określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji finansowej,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od każdego ze współadministratorów dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.