Strona główna / IntraCOM.pl / RODO / Informacja dla osób, które zażyczyły sobie przedstawienia oferty

Informacja dla osób, które zażyczyły sobie przedstawienia oferty

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby, które zażyczyły sobie od firmy IntraCOM.pl Spółka Cywilna przedstawienia im oferty produktu lub usługi

IntraCOM.pl Spółka Cywilna  informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” - iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IntraCOM.pl Spółka Cywilna Grzegorz Lemantowicz, Artur Molski z siedzibą 40-158 Katowice, ul. Jesionowa 9A,
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - interesami tymi są: a) przedstawienie oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy zainteresowań osoby, której dane dotyczą, produktami i usługami oferowanym przez administratora, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych ofert,
  • cele przetwarzania to: a) przygotowanie i dostarczenie oferty produktów lub usług na życzenie osoby, której dane dotyczą, b) analiza zainteresowań osoby, której dane dotyczą, produktami i usługami oferowanym przez administratora, c) przedstawienie historii sporządzanych ofert na życzenie osoby, której dane dotyczą,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
  • dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do momentu ewentualnego uwzględnienia przez administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych wniesionego przez osobę, której dane dotyczą,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia oferty na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność przedstawienia oferty.

 Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.