Strona główna / IntraCOM.pl / Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe - klauzula informacyjna

W związku z wprowadzonymi w IntraCOM.pl S.C.  zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wykonując obowiązek przewidziany w art. 14 RODO pragniemy poinformować Cię o tym, iż chronimy Twoje dane osobowe, a nadto o prawach, które Tobie przysługują:

Administrator danych osobowych - IntraCOM.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest IntraCOM.pl S.C. Grzegorz Lemantowicz, Artur Molski z siedzibą w Katowicach.
ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice
tel. 32 351 82 50
e-mail: adres e-mail 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania w IntraCOM.pl Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:

  • przez e-mail: zarzad[at]intracom.pl,
  • telefonicznie: 32 3518250 w godzinach 8 -15 w dni robocze,
  • lub listownie na adres: IntraCOM.pl, ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Formularz kontaktowy

Jeżeli wypełnisz formularz kontaktowy, wysyłasz nam e-mail lub list, przetwarzamy Twoje dane w celu kontaktu i prowadzenia korespondencji. Twoje dane kontaktowe służą nam również do przesyłania istotnych komunikatów np. o zmianach w funkcjonowaniu serwisu, zmianach regulaminu. Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą
i prawie do archiwizowania tej korespondencji oraz  informowania o działalności gospodarczej.

Zamówienie towaru lub usługi

Jeśli Twoje dane zostały podane w związku z zamówieniem towaru lub usługi, przetwarzamy je wówczas w celu zawarcia i realizacji umowy, którą jesteś zainteresowany. Podstawą prawną przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy - dane przetwarzamy.

Rozmowa telefoniczna

W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką do nas dzwonisz i tylko w takim celu je przetwarzamy. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na potrzebie rozwiązywania spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Zgoda

W niektórych przypadkach, jeżeli prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy Twoje dane na postawie zgody i jedynie w celu, który określamy prosząc
o wyrażenie zgody. Nasi pracownicy są przeszkoleni w tym aby informować Cię za każdym razem jak będą potrzebowali Twoich danych o celu i zakresie przetwarzania.

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam osiągnięcie celu przetwarzania, czyli np. kontaktu z Tobą lub zawarciem umowy. W przypadku gdy celem przetwarzania danych jest realizacja umowy, podanie niezbędnych danych jest konieczne w celu zawarcia umowy.

 Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli Twoje dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy, w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy dane przetwarzamy w tym celu do zawarcia umowy lub do momentu, w którym okaże się, że do zawarcia umowy nie dojdzie.

Podane przez Ciebie dane, które przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą przetwarzane będą dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat lub też do czasu uwzględnienia wniesionego sprzeciwu.

 Odbiorcy danych

Państwa danych osobowych nie udostępniamy innym podmiotom. Przetwarzanie Państwa danych powierzamy hostingodawcy naszej strony internetowej – tj. firmie H88 z siedzibą
w Poznianiu, ul. Roosevelta 22.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania ich sprostowania,
  • w określonych przypadkach prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy takie przesłanie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych, przetwarzanych przez nas na podstawie umowy lub na podstawie Twojej zgody,
  • w przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, majsz prawo w każdym czasie cofnąć zgodę, w tym celu należy przesłać do nas informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

W celu skorzystania ze swoich danych prosimy o kontakt z nami.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.